NOWY KONKURS #GDYNIAROWEREM !

Robi się coraz chłodniej – czas na rowerową rozgrzewkę! Uchwyć uroki jesieni podczas rowerowych wojaży – wrzuć zdjęcie na Instagram i oznacz #gdyniarowerem. Czekamy na waszą kreatywność, do wygrania zestawy gadżetów rowerowych 🙂 Swoje prace przesyłajcie od dzisiaj, tj. 29/09 do 12/10 2014. Powodzenia!

 

Regulamin Konkursu fotograficznego „Instagram #gdyniarowerem”

I. Organizator i uczestnicy

1. Organizatorem Konkursu fotograficznego „Instagram #gdyniarowerem” zwanym dalej Konkursem, jest Gmina Miasta Gdyni, Wydział Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, 81-382 Gdynia, al. Piłsudskiego 52 /54, Referat Promocji i Turystyki.

2. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.

II. Warunki uczestnictwa

1. Tematem Konkursu jest „Rower w Gdyni”.  Zdjęcia mają przedstawiać rower lub rowery w dowolnej konfiguracji w przestrzeni miejskiej Gdyni.

2. Zdjęcie przesłane na Konkurs należy wykonać (oraz edytować) na urządzeniu mobilnym (tj. smartfon, tablet). Wykorzystanie aparatu fotograficznego innego niż ten wbudowany w urządzenie mobilne oraz komputera do edycji zdjęcia jest niedopuszczalne.

3. Pod uwagę będą brane zdjęcia opublikowane w serwisie Instagram i opatrzone tagiem #gdyniarowerem. Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane nowe zdjęcia jak i repostowane w czasie trwania Konkursu.

4. Pod uwagę będą brane tylko te zdjęcia, które zostaną zgłoszone w terminie od 29 września 2014, od godziny 12:00 do 12 października 2014, do godziny 21:00. Wszelkie zgłoszenia wysłane przed lub po wyznaczonym okresie nie będą brane pod uwagę.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zdjęć.

6. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.

7. Uczestnik zobowiązany jest posiadać zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu, w tym w szczególności na publikację wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych organizatora (Facebook, Instagram, Twitter) oraz w innych mediach, które opublikują informację o Konkursie.

8. Uczestnik Konkursu biorąc w nim udział, oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

III. Wybór zwycięzców oraz ogłoszenie wyników

1. Wyboru zdjęć dokona Jury Konkursu składające się z przedstawicieli Organizatora Konkursu.

2. Nadesłane prace oceniane będą ze szczególnym uwzględnieniem atrakcyjności zdjęcia, jego jakości oraz walorów estetycznych.

3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 października 2014 do godziny 24.00.

5. Uczestnik wyraża zgodę na publikacje jego prac na stronie www.gdyniarowerem.pl, w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter i w innych mediach, które opublikują informację o  Konkursie.

IV. Nagrody

1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:

  • I miejsce: zestaw gadżetów rowerowych – T-shirt, lampka rowerowa, zestaw 2 odblasków, dzwonek rowerowy
  • II miejsce: zestaw gadżetów rowerowych: lampka rowerowa, zestaw 2 odblasków, dzwonek rowerowy
  • III miejsce: zestaw gadżetów rowerowych: lampka rowerowa, zestaw 2 odblasków, dzwonek rowerowy

2. Odbiór nagród nastąpi w Gdynia InfoBox w terminie uzgodnionym ze Zwycięzcami.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość nierozstrzygnięcia Konkursu.

V. Odpowiedzialność i postanowienia końcowe

1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika zdjęcia z przyczyn od Organizatora niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień regulaminu, w szczególności jeżeli tematyka zdjęcia będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo w jakikolwiek inny sposób będzie naruszała przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu. Udostępnienie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu jest warunkiem otrzymania nagrody w Konkursie.